Asart Design

Algemene voorwaarden


01. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de
webshop van Asart
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk
aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde
producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht
gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Asart)
om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake
van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door
het gebruik van de internetsite van Asart en/of
het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene
Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel
staan vermeld op de internetsite.
De

02. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de
wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief BTW,
en exclusief verzendkosten.

03. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite van Asart
geschiedt betaling d.m.v. via vooruitbetaling of IDEAL.

04. Aflevering/Levertijd
Asart streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na
binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te verzenden. Deze
aangegeven verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Asart is nimmer aansprakelijk voor schade als
gevolg van overschrijding van verzend/levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk
niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven
wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de
klant per email of telefonisch worden gemeld. De klant is gerechtigd, de
aankoop van het niet binnen 14 dagen te leveren artikel, per direct te
ontbinden. Asart zorgt voor bezorging per PostNL, DHL of DPD.
De klant is verplicht de bestelling direct na ontvangst te controleren. Indien de bestelling niet compleet is dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van het pakket te melden. De klant dient daarbij een foto te maken met de inhoud van de ontvangen bestelling, waarbij de plasticfolie van de artikelen ongeopend is.

05. Ruilen en Herroepingrecht
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op
een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische
communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder
opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14
dagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze
termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden. Indien de klant van het
herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt,
dan draagt Asart zorg voor terugbetaling van de
retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van
deze retourzending.
Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
-Producten speciaal voor de klant gemaakt zijn
-Producten duidelijk persoonlijk van aard zijn.
- Producten na 14 dagen niet retour gestuurd worden.
- Producten beschadigt zijn door de klant.
- De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
- Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
- De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als
tijdens aflevering.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Asart
gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze
retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder
aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte
retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding
van € 6,75 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending
valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de
klant.
Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild dan
wel teruggenomen worden.

06. Overmacht
In geval van overmacht is Asart niet gehouden
haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de
verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht
wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens
wordt onder overmacht verstaan storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
van de internetsite.

07. Voorraad
De voorraad van de webshop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt.
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel
niet meer voorradig is, wordt klant door Asart
z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het
ontbrekende artikel kosteloos te annuleren.
Asart zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening
van de klant terugstorten.

08. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van
Asart. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

09. Toepasselijk Recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Asart en de
klant is Nederlands recht van toepassing, waarin de wet kopen op afstand
is opgenomen.